Chi tiết đề thi

Nthn273819827

Nthn37
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4291] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ \pm 1 \right\}.$ Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?


Câu 2 [31587] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận ngang ?

Câu 3 [13446] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x + 1.$ Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 4 [31415] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{a}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 5 [34120] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\frac{x-2}{3-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 6 [40975] - [Loga.vn]

 Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 7 [26321] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y=\frac{x}{\sqrt{2{{x}^{2}}-2x-m}-x-1}$ có hai tiệm cận đứng.

Câu 8 [15843] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 9 [28193] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x+2}$ . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?

Câu 10 [26082] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y={{x}^{2}}+\frac{2}{x}-1$ trên đoạn $\left[ \frac{1}{2};2 \right]$. 

Câu 11 [14586] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{1-3x}{x+2}$ có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là


Câu 12 [28994] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\].

Câu 13 [7214] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đó là hàm số nào ?


Câu 14 [23511] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ? 


Câu 15 [20222] - [Loga.vn]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 16 [29338] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?


Câu 17 [280] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số \[y={{\left( 2-\sqrt{x-1} \right)}^{\sqrt{3}}}\].

Câu 18 [24026] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số \[y=\frac{2\cos x+1}{\cos x-m}\] đồng biến trên khoảng 

Câu 19 [3761] - [Loga.vn]

Pollution emitted in industrial areas represents a threat to human health and the surrounding natural resources. We have a tendency to believe that the production processes are the only source of environmental damage, and often forget about the possible long-term effects of harmful production practices. We may think that the closure of these huge industrial areas would improve the quality of the environment. Unfortunately, this ignores the threat of the remaining waste, which is abandoned and poorly stored. It represents an even bigger danger because it stands neglected as it degrades and leaks into the earth without any control at all.Changes in the water chemistry due to surface water contamination can affect all levels of an ecosystem. It can affect the health of lower food chain organisms and, consequently, the availability of food up through the food chain. It can damage the health of wetlands and damage their ability to support healthy ecosystems, control flooding, and filter pollutants from storm water runoff. The health of animals and humans are affected when they drink or bathe in contaminated water. In addition water-based organisms, like fish and shellfish, can pile up and concentrate contaminants in their bodies. When other animals or humans eat these organisms, they receive a much higher dose of contaminant than they would have if they had been directly exposed to the original contamination.Contaminated groundwater can badly affect animals, plants and humans if it is removed from the ground by manmade or natural processes. Depending on the study of rocks of the area, groundwater may rise to the surface through springs or seeps, flow sideways into nearby rivers, streams, or ponds, or sink deeper into the earth. In many parts of fhe world, groundwater is pumped out of the ground to be used for drinking, bathing, other household uses, agriculture, and industry.Contaminants in the soil can harm plants when they take up the contamination through their roots. Eating, breathing in, or touching contaminated soil, as well as eating plants or animals that have piled up soil contaminants can badly affect the health of humans and animals.Air pollution can cause breathing-related problems and other bad health effects as contaminants are absorbed from the lungs into other parts of the body. Certain air contaminants can also harm animals and humans when they contact the skin. Plants rely on breathing for their growth and can also be affected by exposure to contaminants moved in the air.Question 46: Which of the followings affect an ecosystem as the whole?


Câu 20 [16309] - [Loga.vn]

Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị 2A. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là

Câu 21 [4898] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d},$ với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 22 [35405] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong $4$ hàm số dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ ?

Câu 23 [16057] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:

Câu 24 [28183] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x+1$ có hai điểm cực trị \[~{{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}\].  Khi đó tổng ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ bằng:

Câu 25 [20223] - [Loga.vn]

Protein là cơ sở tạo nên sự sống vì hai thành phần chính của tế bào là nhân và nguyên sinh chất đều hình thành từ protein. Protein cũng là hợp chất chính trong thức ăn con người. Trong phân tử protein các gốc α-aminoaxit gắn với nhau bằng liên kết

Câu 26 [16294] - [Loga.vn]

Để tách riêng biệt hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta dùng:

Câu 27 [27267] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y=\frac{m\ln x-2}{\ln x-m-1}$ nghịch biến trên .

Câu 28 [35369] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{4}}+100$ là:

Câu 29 [39250] - [Loga.vn]

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+2x}{x-1}$ .

Câu 30 [35783] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook