Chi tiết đề thi

Ôn 1143563dfhgdfh

Bunhh26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4926] - [Loga.vn]

 đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Câu 2 [23443] - [Loga.vn]

Benzyl axetat là 1 este có mùi thơm của hoa nhài.Công thức của benzyl axetat là:

Câu 3 [4912] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format. tripanmitin, vinyl axetat sổ chất trong dãy khi thủy phàn trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

 

Câu 4 [23528] - [Loga.vn]

Triolein có công thức là

Câu 5 [20057] - [Loga.vn]

Để phân biệt propen, propin, propan. Người ta dùng các thuốc thử nào dưới đây?

Câu 6 [23444] - [Loga.vn]

Trong các chất sau chất nào sau khi bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia vào phản ứng tráng gương?

Câu 7 [5159] - [Loga.vn]

. Propyl fomat được điều chế từ

Câu 8 [11307] - [Loga.vn]

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

Câu 9 [9683] - [Loga.vn]

Chất béo là trieste của axit béo với

Câu 10 [11971] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

Câu 11 [32869] - [Loga.vn]

Đun nóng 36 gam CH3COOH với 46 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

Câu 12 [11465] - [Loga.vn]

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:

Câu 13 [11969] - [Loga.vn]

Chất có mùi chuối chín là

Câu 14 [12019] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 15 [14992] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 16 [26357] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 17 [5035] - [Loga.vn]

:Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 18 [35503] - [Loga.vn]

Este có khả năng tác dụng với dung dịch nước Br2 là;
 

Câu 19 [14743] - [Loga.vn]

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y (chứa C, H, O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình oxi hóa X ở điều kiện thích hợp. Cấu tạo của X là:

Câu 20 [5171] - [Loga.vn]

Este A được điều chế từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook