Chi tiết đề thi

Ôn học sinh giỏi hóa 9

aksraranaitiklong
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49263] - [Loga.vn]

0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

Câu 2 [49928] - [Loga.vn]

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

Câu 3 [50541] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu

Câu 4 [49565] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

Câu 5 [49756] - [Loga.vn]

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :

Câu 6 [49719] - [Loga.vn]

Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

Câu 7 [50545] - [Loga.vn]

Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:

Câu 8 [49269] - [Loga.vn]

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

Câu 9 [49315] - [Loga.vn]

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là :

Câu 10 [49351] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Câu 11 [49759] - [Loga.vn]

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

Câu 12 [49757] - [Loga.vn]

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2:

Câu 13 [50544] - [Loga.vn]

Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần  lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

Câu 14 [49580] - [Loga.vn]

Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4.

Câu 15 [49787] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Câu 16 [49713] - [Loga.vn]

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

Câu 17 [49312] - [Loga.vn]

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

Câu 18 [49288] - [Loga.vn]

Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách:

Câu 19 [49918] - [Loga.vn]

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

 

Câu 20 [49342] - [Loga.vn]

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook