Chi tiết đề thi

ôn tập 45647

Bunhh26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11369] - [Loga.vn]

Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

Câu 2 [33593] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 3 [15000] - [Loga.vn]

Lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng là 80% thu được V ml C2H5OH 46° (khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml). Giá trị của V là

Câu 4 [23639] - [Loga.vn]

Khi chúng ta ăn chè, bánh trôi, bánh chay,... người bán thường cho thêm vài giọt dung dịch không màu, có mùi thơm được gọi là dầu chuối. Dầu chuối có tên hóa học là

Câu 5 [4804] - [Loga.vn]

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

Câu 6 [6883] - [Loga.vn]

. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Câu 7 [19933] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozo. Tên gọi của X là

Câu 8 [5013] - [Loga.vn]

X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozơ tác dụng với H2 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm: ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 9 [30956] - [Loga.vn]

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là
 

Câu 10 [12008] - [Loga.vn]

Loại đường nào có nhiều trong mía và củ cải đường?

Câu 11 [23645] - [Loga.vn]

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?

Câu 12 [4847] - [Loga.vn]

Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng

Câu 13 [12169] - [Loga.vn]

Tơ được sản xuất từ xenlulozo là

Câu 14 [20647] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Câu 15 [6953] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 16 [32866] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 17 [6708] - [Loga.vn]

. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 18 [23350] - [Loga.vn]

Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo ta thu được sản phẩm là Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

Câu 19 [6727] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây cho được phản ứng tráng bạc?

Câu 20 [35206] - [Loga.vn]

Fructozơ không phản ứng với chất nào trong các chất sau?
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook