Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23970] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn gam amin X sinh ra 1,12 lít khí N2 (ở đktc). Để tác dụng với m gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 2 [7116] - [Loga.vn]

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Câu 3 [30699] - [Loga.vn]

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?
 

Câu 4 [4923] - [Loga.vn]

Chất nào là monosaccarit?

Câu 5 [23972] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Câu 6 [52290] - [Loga.vn]

Chất không thủy phân trong môi trường axit

Câu 7 [5015] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ ta thu được sản phẩm là

Câu 8 [7117] - [Loga.vn]

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Câu 9 [11258] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 10 [3174] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 11 [6953] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 12 [14747] - [Loga.vn]

Amilozơ được tạo thành từ các gốc

Câu 13 [6883] - [Loga.vn]

. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Câu 14 [5362] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 15 [36092] - [Loga.vn]

Trong các loại hạt và củ sau, loại nào thường có hàm lượng tinh bột lớn nhất?
 

Câu 16 [12169] - [Loga.vn]

Tơ được sản xuất từ xenlulozo là

Câu 17 [21648] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử

Câu 18 [23968] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic và metyl fomat cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Giá trị của V là

Câu 19 [29388] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Câu 20 [18891] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là

Câu 21 [20044] - [Loga.vn]

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Câu 22 [30755] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0)?
 

Câu 23 [37626] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?
 

Câu 24 [5060] - [Loga.vn]

Mô tả nào dưới đây không đúng về glucozơ?

Câu 25 [7160] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có tới 40% trong mật ong?

Câu 26 [11081] - [Loga.vn]

Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau?

Câu 27 [7127] - [Loga.vn]

Cho 50 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 1,08 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là

Câu 28 [32866] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 29 [14949] - [Loga.vn]

Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

Câu 30 [23967] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook