Chi tiết đề thi

ôn tập chương 3

nn5723123
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [6746] - [Loga.vn]

Cho peptit X có công thức cấu tạo:

H2N[CH2]4CH(NH2)CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2CO-NHCH(CH3)COOH.

Tên gọi của X là

Câu 2 [11254] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là đipeptit?

Câu 3 [23547] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 4 [35259] - [Loga.vn]

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là 
 

Câu 5 [35086] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X có công thức hóa học H2N-CH(CH3)-COOH. Kí hiệu của X là 
 

Câu 6 [6775] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 7 [5308] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Câu 8 [3030] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ không tham gia phản ứng công hiđro ( xúc tác Ni, đun nóng).

(2) Metyl amin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh.

(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.

(4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng.

Các phát biểu đúng là

Câu 9 [52294] - [Loga.vn]

Tên gọi của CH3COOCH2CH3

Câu 10 [5188] - [Loga.vn]

Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

Câu 11 [23557] - [Loga.vn]

Thủy phân hợp chất A trong môi trường axit thu được sản phẩm có phản ứng tráng gương. Chất A có tên gọi là

Câu 12 [9982] - [Loga.vn]

Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Câu 13 [11086] - [Loga.vn]

Amin nào sau đây là amin bậc một?

Câu 14 [23513] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại?

Câu 15 [14665] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook