Chi tiết đề thi

ôn tập hoá học

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64819] - [Loga.vn]

Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai

Câu 2 [4824] - [Loga.vn]

S liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

Câu 3 [53892] - [Loga.vn]

Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Phương pháp đơn giản để loại tạp chất là:

Câu 4 [11549] - [Loga.vn]

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với

Câu 5 [60459] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

Câu 6 [52363] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 7 [52349] - [Loga.vn]

Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?

Câu 8 [52364] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 9 [52270] - [Loga.vn]

Tri peptit là hợp chất

Câu 10 [60909] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 11 [52342] - [Loga.vn]

Thủy phân peptit X có công thức cấu tạo H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?

Câu 12 [52279] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất sau: glyxin, lysin, axit glutamic, propylamin, anilin, phenol, alanin. Số chất làm đổi màu quỳ tím là 

Câu 13 [52690] - [Loga.vn]

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 14 [52205] - [Loga.vn]

Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu

Câu 15 [53890] - [Loga.vn]

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

Câu 16 [52353] - [Loga.vn]

Nilon–6,6 là một loại ?

Câu 17 [5595] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là?

Câu 18 [3191] - [Loga.vn]

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là

Câu 19 [52204] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo của glyxin là:

Câu 20 [19934] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook