Chi tiết đề thi

Ôn tập Lí thuyết Hóa học 12

ctvloga369
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63488] - [Loga.vn]

Có các lọ mất nhãn chứa lần lươt các dung dịch BaCl2, KBr, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch trên, thuốc thử đó là

Câu 2 [62446] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là

Câu 3 [62442] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Ngâm lá Cu trong dung dịch AgNO3.

(b) Ngâm lá Zn trong dung dịch HCl loãng.

(c) Ngâm lá Al trong dung dịch HCl.

(d) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.

(e) Để một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) ngoài không khí ẩm.

(g) Ngâm lá Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Câu 4 [66870] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Các peptit đều có phản ứng màu biure.

2) Fructozơ có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 sinh ra Ag.

3) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau.

4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

Số phát biểu đúng là

Câu 5 [66869] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trừng ngưng

(b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường axit thu được glucozơ

(c) Ở điều kiện thích hợp, glucozo tác dụng với H2 tạo ra sobitol

(d) Chất béo là trieste của các axit hữu cơ với glixerol

(e) Liên kết peptit là liên kết –CO–NH– của 2 đơn vị α - aminoaxit

Số phát biểu đúng là:

Câu 6 [66868] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

(2) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở t|c dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

(3) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(4) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

(5) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.

(6) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là:

Câu 7 [66867] - [Loga.vn]

Có các phát biểu:

(1) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim.

(2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.

(3) Hemoglobin của máu là protein có dạng hình cầu.

(4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure.

(5) Protein đông tụ khi cho axit, bazơ vào hoặc khi đun nóng.

Số phát biểu đúng là
 

Câu 8 [66866] - [Loga.vn]

Có một số phát biểu về cacbonhiđrat như sau:

(1) Saccarozơ có tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

(3) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(4) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, đều bị thủy phân tạo thành glucozơ.

(5) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

Số phát biểu đúng là:

Câu 9 [66865] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau

(1) Các amin đều có tính bazơ.

(2) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(3) Công thức tổng quát của amin no, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

(4) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 thì hóa chất cần dùng là dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(5) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng H2O.

Số phát biểu đúng là:

Câu 10 [66864] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

2) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn luôn là một số lẻ.

3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

4) Triolein và tristearin đều làm mất màu dung dịch nước brom.

5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Số phát biểu đúng là

Câu 11 [66797] - [Loga.vn]

Cho các chất:

(1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, t°;

(3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng); (4) dung dịch Br2;

(5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng (6) Na

Triolein nguyên chất có the phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

Câu 12 [66795] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Đốt cháy amin no, mạch hở luôn cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

2) Aminoaxit là hợp chất hữu cơ đơn chức, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2.

3) Các aminoaxit đều làm đổi m{u quỳ tím.

4) Các aminoaxit có nhiệt độ nóng chảy cao, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là:

Câu 13 [66792] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Các amin đều độc.

2) Các amin đều tan tốt trong nước, và có tính bazo.

3) Dung dịch benzenamin không đổi màu quỳ tím.

4) Có thể nhận biết anilin và metylamin bằng nước brom.

Số phát biểu sai là:

Câu 14 [65563] - [Loga.vn]

Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Câu 15 [65555] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: phenol, anilin, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, vinyl clorua, axit acrylic. Số chất tác dụng được với nước brom ở nhiệt độ thường là

Câu 16 [65554] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1:1.

(c) Cho Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

(d) Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư.

(e) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(g) Cho bột Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không thu được khí).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

Câu 17 [65544] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :

(a) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực trơ) thu được khí O2 ở anot.

(b) Cho than cốc tác dụng với ZnO ở nhiệt độ cao, thu được Zn và CO2.

(c) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xuất hiện ăn mòn điện hoá.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

(e) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3 thu được chất rắn gồm Mg và Fe.

Số phát biểu đúng là

Câu 18 [65532] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra ancol là

Câu 19 [64819] - [Loga.vn]

Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai

Câu 20 [64769] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook