Chi tiết đề thi

phan toan viên

blackkill1277
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50375] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về lực tương tác phân tử là sai?

Câu 2 [51274] - [Loga.vn]

Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 3 [49809] - [Loga.vn]

Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

Câu 4 [51276] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là :

Câu 5 [51334] - [Loga.vn]

Hai trong 4 đồ thị dưới đây cùng mô tả quá trình biến đổi trạng thái 1 khối khí lý tưởng :

Câu 6 [56142] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

 

Câu 7 [51275] - [Loga.vn]

Làm nóng đẳng tích một lượng khí thì :

Câu 8 [51289] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

Câu 9 [50406] - [Loga.vn]

Cho hai vật x và y tiếp xúc nhau. Nhiệt năng chỉ truyền từ x sang y khi

Câu 10 [49807] - [Loga.vn]

Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt?

Câu 11 [49438] - [Loga.vn]

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình.

Câu 12 [50393] - [Loga.vn]

Công thức nào dưới đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

Câu 13 [50374] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ, thì giữa các phân tử

Câu 14 [50402] - [Loga.vn]

Trong quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng thì

Câu 15 [50382] - [Loga.vn]

Quá trình nào dưới đây là đẳng quá trình?

Câu 16 [49869] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 17 [50407] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về sự truyền nhiệt là sai?

Câu 18 [49207] - [Loga.vn]

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

Câu 19 [50404] - [Loga.vn]

Biểu thức mô tả quá trình nén khí đẳng nhiệt là

Câu 20 [49806] - [Loga.vn]

Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số:

Câu 21 [49486] - [Loga.vn]

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 22 [49392] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

Câu 23 [49526] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ở thể khí?

Câu 24 [49437] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là chuyển động của phân tử vật chất ở thể khí?

Câu 25 [50380] - [Loga.vn]

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

Câu 26 [50391] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào dưới đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Câu 27 [51336] - [Loga.vn]

Nén khí đẳng nhiệt thì mật độ phân tử khí :

Câu 28 [50395] - [Loga.vn]

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật đã

Câu 29 [50376] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây nói về chuyển động của phân tử là sai?

Câu 30 [49891] - [Loga.vn]

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

Câu 31 [49808] - [Loga.vn]

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi gọi là quá trình:

Câu 32 [50390] - [Loga.vn]

Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

Câu 33 [50386] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào dưới đây áp dụng được định luật Sác-lơ?

Câu 34 [49867] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Saclơ.

Câu 35 [49864] - [Loga.vn]

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sáclơ.

Câu 36 [50383] - [Loga.vn]

Một lượng khí có thể tích 7$m^3$. ở nhiệt độ 1$8^0$C và áp suất 1at. Người ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là

Câu 37 [50396] - [Loga.vn]

Nội năng của một vật là

Câu 38 [50379] - [Loga.vn]

Trong các đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

Câu 39 [50377] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây nói về các phân tử khí lí tưởng là sai?

Câu 40 [49206] - [Loga.vn]

Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook