Chi tiết đề thi

Sinh học 12

hatramanh5869
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65942] - [Loga.vn]

Mức xoắn 1 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là

Câu 2 [61613] - [Loga.vn]

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là:

Câu 3 [66950] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất loài người xuất hiện ở

Câu 4 [59961] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả màu
đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lý
thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16?

Câu 5 [65968] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quang hợp?

(1). Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

(2). Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

(3). Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

(4). Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

Câu 6 [71096] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định?

I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiển.

III. Các yếu tố ngẫu nhiên. IV. Di – nhập gen.

Câu 7 [61627] - [Loga.vn]

Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt:

Câu 8 [66961] - [Loga.vn]

Quan sát một quần thể mà các cá thể được phân phối đồng đều cho thấy rằng

Câu 9 [65860] - [Loga.vn]

Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn nào?

Câu 10 [57374] - [Loga.vn]

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

Câu 11 [61011] - [Loga.vn]

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:

Câu 12 [64243] - [Loga.vn]

Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?

Câu 13 [59024] - [Loga.vn]

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; Alen A: qui định hạt vàng, alen a: qui định
hạt xanh; alen B: qui định hạt trơn, alen b: qui định hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x
AaBb.

Câu 14 [59370] - [Loga.vn]

Sinh sản vô tính ở động vật là:

Câu 15 [61602] - [Loga.vn]

Tỉ lệ đực:cái của một quần thể sinh vật thường xấp xỉ là:

Câu 16 [61656] - [Loga.vn]

Tuổi sinh lí là:

(1) thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

(2) tuổi bình quân của quần thể.

Câu 17 [64496] - [Loga.vn]

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là

Câu 18 [71010] - [Loga.vn]

Môi trường (A) là nuôi cấy vi sinh vật mà thành phần chỉ có chứa chất tự nhiên. Môi trường (A) là gì?

Câu 19 [65835] - [Loga.vn]

Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [60765] - [Loga.vn]

Sự phân chia sinh quyển thành các khu sinh học khác nhau căn cứ vào:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook