Chi tiết đề thi

Sinh học 12

phanhoangminh04
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [42316] - [Loga.vn]

Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 510 nm. Trong đó hiệu bình phương tỉ lệ phần trăm hai loại nuclêôtit bằng 10%. Biết (A+T)>(G+X), khi tế bào phân chia 1 lần môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại cho gen trên nhân đôi?

Câu 2 [31984] - [Loga.vn]

Gen B có tổng số 1700 liên kết hiđrô và 400 nucleotit loại A; và trong số nucleotit loại G có 1 nucleotit là G* (dạng hiếm). Khi gen B tự nhân đôi 2 lần, trong tất cả các gen sinh ra có số nucleotit mỗi loại là:

Câu 3 [15193] - [Loga.vn]

Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ ha. Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 4 [9920] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, phát biểu nào dưới đây không đúng về đời con?

Câu 5 [60545] - [Loga.vn]

Hiện tượng các nhiễm sắc thể tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau theo chiều dọc và bắt chéo lên nhau xảy ra trong giảm phân ở

Câu 6 [60334] - [Loga.vn]

Vai trò chủ yếu của tự phối và giao phối gần trong quá trình tiến hóa nhỏ là

Câu 7 [42467] - [Loga.vn]

Một cơ thể có tế bào chứa cặp NST giới tính là XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử , ở một số tế bào, cặp NST này không phân ly trong lần phân bào 2. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là:

Câu 8 [24866] - [Loga.vn]

Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 1 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là:

Câu 9 [41679] - [Loga.vn]

Khi nói về nguyên phân ý nào là chưa chính xác?

Câu 10 [15409] - [Loga.vn]

Khi nói về di truyền cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 11 [20562] - [Loga.vn]

Quá trình tái bản ADN gồm các bước

(1) tổng hợp các mạch ADN mới.

(2) hai phân tử ADN con xoắn lại.

(3) tháo xoắn phân tử ADN.

Trình tự các bước trong quá trình nhân đôi là 

Câu 12 [9909] - [Loga.vn]

Những nguyên nhân nào dưới đây gây ra hiện tượng đa bội ở cơ thể sinh vật?

1. Rối loạn phân bào 1 của tất cả các cặp NST;

2. Rối loạn phân bào 2 của một vài cặp NST;

3. Lai xa kèm đa bội hóa;

4. Các thoi phân bào không hình thành trong nguyên phân;

5. Các cặp NST phân li đều ở kì sau của nguyên phân;

Câu 13 [15318] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN ?

Câu 14 [59889] - [Loga.vn]

 Hiện tượng gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực giúp các gen này

Câu 15 [18857] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook