Chi tiết đề thi

sinh thái 1

daohoa.mh
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7476] - [Loga.vn]

Giả sử một lưới thức ăn có sơ đồ như sau

Phát biểu dưới đây sai về loại thức ăn này?

Câu 2 [43608] - [Loga.vn]

Những phát biểu không đúng khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?

 1. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiện tượng suy thoái dẫn đến diệt vong.
 2. Khi mật độ vượt quá sức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản.
 3. Sự phân công trách nhiệm của ong chúa, ong thợ, ong mật trong cùng một đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ cùng loài.
 4. Các cá thể trong quần thể có khả năng chống lại dịch bệnh khi sống theo nhóm.

Do điều kiện bất lợi nên cạnh tranh cùng loài được coi là ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại và phát triển của loài.

Câu 3 [42537] - [Loga.vn]

Cho các vai trò sau đây:

 1. Làm tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng kích thước quần thể.
 2. Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới.
 3. Làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân ly thành các loài mới.
 4. Duy trì ổn định số lượng và duy trì sự phân bố cá thể ở mức phù hợp.

Cạnh tranh cùng loài có bao nhiêu vài trò:

Câu 4 [46561] - [Loga.vn]

Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ không
gây hại cho các loài tham gia?

 1. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.
 2. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.
 3. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.
 4. Cây tầm gửi sổng trên tán các cây trong rừng.
 5. Loài kiến sống trên cây kiến.

Câu 5 [45583] - [Loga.vn]

Ví dụ minh hoạ tốt nhất cho điều chỉnh tăng trưởng quần thể không phụ thuộc vào mật độ là:

Câu 6 [46182] - [Loga.vn]

 Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về mối quan hệ cộng sinh?

    

Câu 7 [46736] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành vô cơ.

(2) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(3) Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

(4) Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất

Câu 8 [43615] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định.
 2. Diễn thế là một quá trình xảy ra không theo chiều hướng nào, không thể dự báo được.
 3. Nguyên nhân nội tại gây ra diễn thế là do sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.
 4. Những biến đổi của môi trường là động lực chính cho quá trình diễn thế.
 5. Diễn thế thứ sinh diễn ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay bị hủy diệt hoàn toàn.
 6. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh tăng lên là một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế.
 7. Trong quá trình diễn thế, tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài lại giảm và quan hệ sinh học giữa các loài trờ nên căng thẳng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 9 [42546] - [Loga.vn]

Cho các hiện tượng sau:

 1. Quá trình hình thành hệ sinh thái rừng từ đồi trọc.
 2. Để cây trồng cho năng suất cao trong quá trình trồng trọt người nông dân bón cho cây với các loại phân khác nhay như phân chuồng, phân hoá học, phân vi lượng...
 3. Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng thưa.
 4. Số lượng các thể của các quần thể sinh vật trên một xác con gà ngày càng giảm dần.

Có bao nhiều hiện tượng là diễn thái sinh thái?

Câu 10 [45605] - [Loga.vn]

Trong các hệ sinh thái, các cơ thể ở bậc dinh dưỡng cao hơn thường có tổng sinh khối ít hơn so với các loài ở bậc dinh dưỡng thấp hơn, bởi vì:

Câu 11 [46793] - [Loga.vn]

Cho chuỗi thức ăn:

Cây ngô ¦ Sâu ăn lá ngô ¦ Nhái ¦ Rắn hổ mang ¦ Diều hâu.

Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ sinh dưỡng giữa sâu ăn lá ngô và nhái dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

III. Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang và diều hâu đều là sinh vật tiêu thụ.

IV. Sự tăng, giảm số lượng nhái, sẽ ảnh hướng đến sự tăng, giảm số lượng rắn hổ mang

Câu 12 [46737] - [Loga.vn]

Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Độ đa dạng của quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

(2) Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ da dạng của quần xã tăng dần.

(3) Quần xã có độ đa dạng càng cao thì thành phần loài càng dễ bị biến động.

(4) Độ da dạng của quần xã càng cao thì sự phân hoá ổ sinh thái càng mạnh.

Câu 13 [42529] - [Loga.vn]

Những nội dung nào sau đây là đúng?

 1. Các loài sinh vật phản ứng khác nhau đối với nhiệt độ môi trường.
 2. Động vật hằng nhiệt có vùng phân bố rộng hơn động vật biến nhiệt.
 3. Chỉ có động vật mới phản ứng với nhiệt độ môi trường còn thực vật thì không phản ứng.
 4. Động vật biến nhiệt có khả năng thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi trường nên có khả năng thích nghi hơn so với động vật hằng nhiệt.
 5. Nhiệt độ không ảnh hưởng đến lượng thức ăn và tốc độ tiêu hóa của sinh vật.

Câu 14 [42539] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Diễn thế nguyên sinh là quá trình biến đổi tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giao đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định.
 2. Diễn thế là một quá trình xảy ra không theo chiều hướng nào, không thể dự báo được.
 3. Nguyên nhân nội tại gây ra diễn thế là do sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.
 4. Những biến đổi của môi trường là động lực chính cho quá trình diễn thế.
 5. Diễn thế thứ sinh diễn ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay bị hủy diệt hoàn toàn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 15 [41166] - [Loga.vn]

Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên. (3) Di nhập gen.

(4) Chọn lọc tự nhiên. (5) Các yếu tố ngẫu nhiên. (6) Ngẫu phối.

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

Câu 16 [47777] - [Loga.vn]

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả.

Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Phân tích lưới thức ăn trên cho thấy:

Câu 17 [42549] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu về kích thước của quần thể sau đây, có bao nhiêu phát biểu sai?

 1. Khi kích thước quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
 2. Kích thước tối thiểu của một quần thể là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
 3. Khi kích thước quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì không có sự cạnh trạnh giữa các cá thể trong quần thể.
 4. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì khả năng sinh sản của quần thể cũng bị suy giảm
 5. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển

Câu 18 [46082] - [Loga.vn]

Cỏ là nguồn thức ăn cho côn trùng ăn lá, chim ăn hạt và thỏ; thỏ làm mồi cho mèo rừng. Đàn mèo rừng trên đồng cỏ mỗi năm gia tăng 360kg và bằng 30% lượng thức ăn mà chúng đồng hóa được từ thỏ. Trong năm đó thỏ vẫn còn 75% tổng sản lượng để duy trì ổn định của loài. Biết sản lượng cỏ là 10 tấn/ha/năm. Côn trùng sử dụng 20% tổng sản lượng cỏ và hệ số chuyển đổi thức ăn trung bình qua mỗi bậc dinh dưỡng là 10%. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 19 [44195] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái?

(1) Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

(2) Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

(3) Nấm hoại sinh là nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

(4) Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn.

(5) Sinh vật phân giải chủ yếu là các vi khuẩn, nấm, một số loài động vật có xương sống.

Câu 20 [43621] - [Loga.vn]

Các nhóm sinh vật có những đặc tính: A-có khoang chống nóng, hoạt động vào ban đêm hay trong hang, có khả năng chống hạn. B-lá rụng theo mùa, C-sống ở nơi đất bị băng, nghèo kiệt, D-lá hình kim, ít khí khổng, G-ưa nơi nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, E-ưa ngày dài hoặc ngày ngắn, lượng mưa trong năm tương đối ổn định, F-chịu lạnh giỏi, H-có thời kì sinh trưởng rất ngắn, nhưng thời gian ngủ đông rất dài. Một trong 4 vùng phân bố dưới đây chỉ thích hợp cho tập hợp nhóm nào?

Câu 21 [43604] - [Loga.vn]

Cho các ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:

 1. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới .
 2. Số lượng thỏ và mèo rừng Canada biến động theo chu kì 9-10 năm.
 3. Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều
 4. Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo và chuột lemmut biến động theo chu kì 3 - 4 năm.
 5. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002.
 6. Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.

Có bao nhiêu ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể?

Câu 22 [43602] - [Loga.vn]

Một số nhận xét về hình ảnh bên như sau:

 1. Hình ảnh bên diễn tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam.
 2. Sức sống của sinh vật cao nhất, mật độ lớn nhất trong khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái.
 3. Khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý của sinh vật gọi là khoảng chống chịu.
 4. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của các nhân tố sinh thái ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
 5. Khi loài mở rộng khu phân bố thì giới hạn sinh thái của loài cũng được mở rộng

Có bao nhiêu nhận xét sai?

Câu 23 [48982] - [Loga.vn]

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các phát biểu sau đây:

 1. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng.
 2. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.
 3. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.
 4. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 24 [43618] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Lượng nước rơi xuống bề mặt lục địa rất ít, trong đó 2/3 lại bốc hơi đi vào khí quyển.
 2. Nước mà sinh vật và con người sử dụng chỉ còn 35000km3/năm.
 3. Nước là tài nguyên vô tận, con người có thể tùy ý khai thác và sử dụng.
 4. Trên lục địa, nước phân bố đồng đều trong các vùng và các tháng trong năm.

Số phát biểu đúng là:

Câu 25 [43614] - [Loga.vn]

Một hệ sinh thái có nhiệt độ cao, lượng mưa cao; có nhiều cây sống bì sinh, khí sinh; côn trùng đa dạng, động vật cỡ lớn. Trong số các đặc điểm sau, hệ sinh thái này có bao nhiêu đặc điểm đúng?

 1. Chứa các loài rộng nhiệt.
 2. Có độ đa dạng cao.
 3. Ít xảy ra sự phân tầng.
 4. Có năng suất sinh học cao.
 5. Có lưới thức ăn phức tạp.
 6. Mỗi loài có ổ sinh thái rộng.

Câu 26 [53146] - [Loga.vn]

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.

II.Cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.

III.Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.

IV.Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

Câu 27 [44185] - [Loga.vn]

Sự tăng trưởng kích thước của một quần thể cá rô được mô tả bằng đồ thị sau:

Cho các nhận xét sau:

(1) Từ đồ thị cho thấy quần thể cá rô tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện môi trường bị giới hạn.

(2) Tốc độ tăng trưởng của quần thể cá rô tăng dần và đạt giá trị tối đa tại điểm uốn, qua điểm uốn tốc độ tăng trưởng của quần thể giảm dần và dừng lại khi quần thể đạt kích thước tối đa.

(3) Ở pha cân bằng, quần thể cá rô có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

(4) Quần thể có số lượng tăng lên rất nhanh trước điểm uốn nhờ quan hệ hỗ trợ diễn ra mạnh mẽ trong quần thể sinh vật.

Số nhận xét đúng là:

Câu 28 [46176] - [Loga.vn]

 Ở một hồ nước ngọt có vị trí phía sau khi dân cư người ta quan sát thấy hiện tượng “nước nở hoa” – tảo sinh sản quá nhiều. Đồng thời cũng thấy các loài cá ở hồ bị chết rất nhiều và nguyên nhân là do bị thiếu oxy. Nguyên nhân chính gây thiếu oxy là:

    

Câu 29 [43619] - [Loga.vn]

Những loài có kích thước cá thể nhỏ, tuổi thọ thấp, thường sinh sản nhanh, kích thước quần thể đông, do đó mức tử vong ở giai đoạn đầu phải cao tương ứng thì quần thể mới có thể tồn tại được trong môi trường mà nguồn thức ăn có giới hạn. Những loài này có mấy đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau:

 1. Đường cong tăng trưởng số lượng cá thể có hình chữ S trong giai đoạn đầu.
 2. Đường cong tăng trưởng số lượng cá thể có hình chữ J trong giai đoạn đầu.
 3. Chúng mẫn cảm với tác động của các nhân tố hữu sinh.
 4. Chúng có khả năng chăm sóc con non tốt.

Câu 30 [53033] - [Loga.vn]

Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 1000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,5 cá thể/ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 650 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 10%/năm. Trong điều kiện không có di - nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

Câu 31 [44196] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về hóa thạch :

(1) Loài cá Phối có hình dạng gần như không thay đổi trong suốt hàng triệu năm tiến hóa nên chúng được xem như là “hóa thạch sống”.

(2) Từ hóa thạch, người ta có thể biết được lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của các loài.

(3) Hóa thạch là dẫn liệu giúp nghiên cứu lịch sử vỏ quả đất.

(4) Hóa thạch là bằng chứng gián tiếp cho ta thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài.

Các thông tin đúng về hóa thạch là:

Câu 32 [41977] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Một tháp sinh khối bền vững đôi khi có bậc dinh dưỡng phía trên rộng hơn bậc dinh dưỡng phía dưới.
 2. Mỗi loài sinh vật có thể tham gia nhiều lưới thức ăn trong hệ sinh thái.
 3. Tháp sinh khối bền vững luôn có cạnh xiên.
 4. Sinh vật tiêu thụ chỉ là động vật.
 5. Số lượng cá thể của bậc dinh dưỡng cao hơn luôn ít hơn bậc dinh dưỡng thấp hơn.

Tổ hợp phát biểu đúng là:

Câu 33 [48983] - [Loga.vn]

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm sau đây?

 1. bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
 2. được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
 3. quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
 4. kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Câu 34 [47775] - [Loga.vn]

Trong một hệ sinh thái, trong các nhóm loài sinh vật sau đây, có bao nhiêu nhóm loài thuộc sinh vật phân giải?

 1. Các loài vi khuẩn phân giải xác chết của động, thực vật thành mùn cung cấp cho cây.
 2. Các loài động vật ăn thực vật và bài tiết ra chất thải ra môi trường làm tăng độ phì nhiêu cho đất.
 3. Các loài động vật ăn thịt sử dụng các loài động vật khác làm thức ăn và phân giải thức ăn thành chất thải.
 4. Các loài nấm sử dụng các nguyên liệu thực vật để sinh trưởng và phát triển.
 5. Một số loài động vật không xương sống có khả năng sử dụng các chất mùn hữu cơ làm thức ăn và biến chất mùn hữu cơ thành các chất vô cơ.

Câu 35 [46570] - [Loga.vn]

Trong một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây
cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hồ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ, bọ
ngựa và thú nhỏ ăn sâu ăn lá, hổ có thể bắt hươu làm thức ăn, cây gỗ, cây bụi,
cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các nhận xét sau đây, có bao
nhiêu nhận xét đúng?

 1. Hươu và sâu ăn lá cây đều thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.
 2. Thú nhỏ, bọ ngựa và hổ đều là các sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
 3. Nếu sâu bị chết hết thì thú nhỏ và bọ ngựa sẽ bị thiếu thức ăn, không có thức ăn thay thế.
 4. Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng nhưng sau đó sẽ giảm về mức cân bằng.

Câu 36 [53145] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.

II.Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể vẫn có thể bị thay đổi.

III.Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi.

IV.Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên alen của từng gen riêng rẽ.

Câu 37 [43640] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phân bố cá thế trong không gian của quần xã, có mấy phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

 1. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.
 2. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
 3. Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ờ vùng có điều kiện sống thuận lợi.
 4. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng đủ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật

Câu 38 [42273] - [Loga.vn]

Cho các bước tạo động vật chuyển gen:

(l) Lấy trứng ra khỏi con vật.

(2) Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

(3) Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.

(4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là

Câu 39 [41855] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu hoạt động nào của con người giúp bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học?

(1) Sử dụng sinh vật để loại bỏ chất độc gây ô nhiễm sinh thái mà chủ yếu là các sinh vật nhân sơ, nấm, thực vật,…

(2) Tập quán du canh du cư của các dân tộc thiểu số.

(3) Xây dựng hệ thống đường cao tốc xuyên qua các khu rừng.

(4) Sử dụng các thuốc trừ sâu, thuốc hóa học để diệt trừ sâu hại.

Câu 40 [46071] - [Loga.vn]

Ở hệ sinh thái dưới nước, các loài giáp xác ăn thực vật phù du, trong đó sinh khối của quần thể giáp xác luôn lớn hơn sinh khối của quần thể thực vật phù du nhưng giáp xác vẫn không thiếu thức ăn. Có các phát biểu sau:

(1). Giáp xác sử dụng thức ăn tiết kiệm nên tiêu thụ rất ít thực vật phù du.

(2). Giáp xác là động vật tiêu thụ nên luôn có sinh khối lớn hơn con mồi.

(3). Thực vật phù du có chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh.

(4). Thực vật phù du chứa nhiều chất dinh dưỡng cho nên giáp xác sử dụng rất ít thức ăn.

Phát biểu đúng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook