Chi tiết đề thi

Sở GD-ĐT Tỉnh Thanh Hoá - Thi Thử Sở GD-ĐT Tỉnh Thanh Hoá

ctvloga371
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65920] - [Loga.vn]

Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ Fl có số cá thể mang kiều hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thế hệ P chưa cân bằng di truyền.

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử chiếm 20%.

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 87,5%.

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256

Câu 2 [65918] - [Loga.vn]

Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ NST lưỡng bội 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp NST, mỗi gen qui định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp NST và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.

II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen.

III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen.

IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen.

Câu 3 [65916] - [Loga.vn]

Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 4%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị một bệnh này. Kiểu hình của người có đánh dấu (?) là chưa biết.

Có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. Cá thể III9 chắc chắn không mang alen gây bệnh.

II. Có tối đa 2 cá thể có thể không mang alen gây bệnh.

III. Xác suất để cá thể II3 có kiểu gen dị hợp tử là 50%.

IV. Xác suất cá thể con III bị bệnh là 16,7%.

Câu 4 [65914] - [Loga.vn]

Một nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của một loài thực vật là kết quả của một con đường chuyển hóa gồm nhiều bước và các sắc tố trung gian đều màu trắng. 3 dòng đột biến thuần chủng hoa màu trắng (trắng 1, trắng 2 và trắng 3) của loài này được lai với nhau theo từng cặp và tỷ lệ phân li kiểu hình đời con như sau:

Số phép lai

Phép lai

F1

F2 (F1 × F1)

1

Trắng 1 × Trắng 2

Tất cả đỏ

9 đỏ : 7 trắng

2

Trắng 2 × Trắng 3

Tất cả đỏ

9 đỏ : 7 trắng

3

Trắng 1 × Trắng 3

Tất cả đỏ

9 đỏ : 7 trắng

Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kết quả này chứng tỏ rằng màu hoa do hai gen nằm trên 2 NST khác nhau quy định.

II. Các cây F1 dị hợp tử về tất cả các gen quy định màu hoa.

III. Cá thể F1 của phép lai 1 lai với cá thể trắng 3 sẽ cho tất cả đời con đều trắng.

IV. Lai cá thể F1 của phép lai 1 với F1 của phép lai 3 sẽ cho đời con có 1/4 là kiểu hình trắng.

Câu 5 [65913] - [Loga.vn]

. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) : F2 Có 10 loại kiểu gen.

(2) : F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn.

(3) : Ở F­­2 số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 64 72%

(4) : Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,63%.

Câu 6 [65908] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới tính với tần số như nhau. Xét phép lai (P): ♀ XDXd × ♂ XDY thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng trên là 4%. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?         

I. Ở F1, các cá thể có kiểu hình trội về hai trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 30%.     

II. Trong tổng số cá thể cái F1, các cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 17%.

III. Ở giới đực F1, có tối đa 15 kiểu gen quy định kiểu hình có ba tính trạng trội.         

IV. Ở giới cái F1, có tối đa 12 kiểu gen dị hợp.

Câu 7 [65907] - [Loga.vn]

Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho giao phối với nhau, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% cá thể cái lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% cá thể đực lông quăn, trắng: 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở có 5 loại kiểu gen.

IV. có 20% số cá thể cái mang 2 alen trội.

Câu 8 [65905] - [Loga.vn]

Một ôperôn của vi khuẩn E.coli có 3 gen cấu trúc được ký hiệu là A, B và C. Người ta phát hiện thấy một dòng vi khuẩn đột biến, trong đó sản phẩm của gen B bị thay đổi về số lượng và trình tự axit amin, còn các sản phẩm của gen A và C vẫn bình thường. Kết luận nào dưới đây là đúng về trình tự của các gen cấu trúc này trong ôperôn?

Câu 9 [65902] - [Loga.vn]

Ở ngô, kiểu gen AA quy định màu xanh; Aa màu tím, aa màu trắng. Alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Các cặp gen di truyền độc lập với nhau. Bố mẹ dị hợp về cả hai tính trạng giao phấn với nhau, tỉ lệ cây có hạt tím, trơn là:

Câu 10 [65901] - [Loga.vn]

Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

Câu 11 [65899] - [Loga.vn]

Loài người xuất hiện vào kỉ địa chất nào?

Câu 12 [65898] - [Loga.vn]

Cho bảng thống kê về khả năng chịu nhiệt của hai loài sau:

Khẳng định ĐÚNG là:

Câu 13 [65897] - [Loga.vn]

Phép lai: AAbbDD xaaBBdd cho đời con có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ

Câu 14 [65895] - [Loga.vn]

Loạinuclêôtit nào sau đâykhông phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

Câu 15 [65894] - [Loga.vn]

Giống lúa 1 có gen chống bệnh A, giống 2 có gen chống được bệnh B. Để tạo ra giống lúa mới có cả hai gen này luôn di truyền cùng nhau, có thể dùng phương pháp nào sau đây?

Câu 16 [65892] - [Loga.vn]

Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

Câu 17 [65890] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể có kiểu gen (hoán vị gen với tần số f = 20% ) tự thụ phấn. Biết rằng không có đột biến. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau

Câu 18 [65888] - [Loga.vn]

Loại giao tử abd có tỉ lệ 25% được tạo ra từ kiểu gen

Câu 19 [65885] - [Loga.vn]

Một NST có trình tự các gen là AB*CDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên NST này là AB*CFEDG. Đây là dạng đột biến nào?

Câu 20 [65884] - [Loga.vn]

Tỉ lệ % các axit amin sai khác nhau ở chuỗi polipeptit anpha trong phân tử hemoglobin của một số loài được mô tả trong bảng sau:

Có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng về bảng trên?

I. Bảng trên minh họa cho bằng chứng sinh học phân tử.

II. Trong các loài đã cho, loài có quan hệ họ hàng gần nhất với loài người là cá voi.

III. Người có quan hệ gần với cá chép hơn kì nhông.

IV. Cá rồng có quan hệ gần với cá voi hơn cá chép.

Câu 21 [65882] - [Loga.vn]

Thực vật lưỡng tính có kiểu gen AaBbCcDd qua nhiều thế hệ tự thụ phấn, số dòng thuần xuất hiện nhiều nhất có thể là

Câu 22 [65877] - [Loga.vn]

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng nào?

Câu 23 [65876] - [Loga.vn]

Xét 2 phép lai: P: ♀ móng bé x ♂ móng lớn à F1: 100% móng bé và P: ♀ móng lớn x ♂ móng bé à F1: 100% móng lớn. Tính trạng kích thước móng do gen nào sau đây quy định?

Câu 24 [65871] - [Loga.vn]

Cho biết các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cho cây có kiểu gen tự thụ phấn thu được đời con có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

A. 75% B.100%. C.25% D. 50%.

Câu 25 [65870] - [Loga.vn]

Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thu được tỉ lệ kiểu hình F2 là 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Để xác định kiểu gen của cây hoa đỏ F2 có thể thực hiện các phép lai sau đây:

1. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1.

2. Lai phân tích cây hoa đỏ F2.

3. Cho cây hoa đỏ F2  tự thụ phấn.                            

4. Lai cây hoa đỏ F2 với cây đỏ ở P.

Những phép lai xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ là

       

Câu 26 [65868] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là một quần thể sinh vật?

Câu 27 [65866] - [Loga.vn]

Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hoá ở người?

Câu 28 [65864] - [Loga.vn]

Một quần thể có thành phần kiểu gen là:  Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

Câu 29 [65863] - [Loga.vn]

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Với quần thể có kích thước càng lớn thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.

II. Khi không xảy ra đột biến, không có CLTN, khôngcó di -nhập gen, nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

III. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu.

IV. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đadạng di truyền và có thể dẫn tới làm suy thoái quần thể.

Câu 30 [65862] - [Loga.vn]

Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc

Câu 31 [65860] - [Loga.vn]

Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn nào?

Câu 32 [65859] - [Loga.vn]

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những nguyên tố vi lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết đối với sinh trưởng của mọi loài thực vật?

Câu 33 [65687] - [Loga.vn]

Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

Câu 34 [65686] - [Loga.vn]

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, thời gian nhất định, có khả năng sinh sản là đặc điểm của đơn vị nào nào sau đây:

Câu 35 [65684] - [Loga.vn]

Trong chuỗi thức ăn: cỏ → cá → vịt → người thì một loài động vật bất kì có thể được xem là

Câu 36 [65682] - [Loga.vn]

Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

Câu 37 [65679] - [Loga.vn]

.Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

Câu 38 [64960] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán đỏ :trắng là:

Câu 39 [64947] - [Loga.vn]

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

Câu 40 [64945] - [Loga.vn]

Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook