Chi tiết đề thi

Sự điện ly 1

tranhoangan27072004
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7316] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau: (1) NaOH + HCl; (2) NaOH + CH3COOH; (3) Mg(OH)2 + HNO3;

(4) Ba(OH)2 + HNO3; (5) NaOH + H2SO4; Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH– H2O?

Câu 2 [52435] - [Loga.vn]

Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằng?

Câu 3 [23471] - [Loga.vn]

Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2CH2COOH (X), ta cho X tác dụng với

Câu 4 [28794] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là đúng?


Câu 5 [7424] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 6 [52505] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Câu 7 [28706] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

Câu 8 [29181] - [Loga.vn]

Axit axetic có hằng số axit là Ka = 1,8.10-5. Dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M có pH là               

Câu 9 [29387] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Câu 10 [12245] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 11 [28781] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 12 [9614] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li?

Câu 13 [52434] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai :

Câu 14 [28782] - [Loga.vn]

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

Câu 15 [14938] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào trong dung dịch là chất điện li yếu

Câu 16 [23494] - [Loga.vn]

Để biến một số dầu mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây?

Câu 17 [11322] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không là chất điện li?

Câu 18 [16088] - [Loga.vn]

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

Câu 19 [38272] - [Loga.vn]

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
 

Câu 20 [5537] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 21 [29180] - [Loga.vn]

Ion CH3COO- là một ba zơ có Kb=5,55.10-10. Dung dịch CH3COONa 0,1M có pH là

Câu 22 [23487] - [Loga.vn]

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu 23 [23462] - [Loga.vn]

Chọn kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

Câu 24 [13365] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?

Câu 25 [28783] - [Loga.vn]

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

Câu 26 [28711] - [Loga.vn]

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

Câu 27 [29177] - [Loga.vn]

Dung dịch axit fomic 0,092% (d=1g/ml) có độ điện li α là 5%. Dung dịch axit trên có pH

Câu 28 [28793] - [Loga.vn]

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

Câu 29 [23468] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 30 [28785] - [Loga.vn]

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

Câu 31 [29179] - [Loga.vn]

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=3. Độ điện li α của CH3COOH trong dd này là

Câu 32 [28784] - [Loga.vn]

Muối trung hòa là loại muối:

Câu 33 [23465] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

Số phát biểu đúng là

Câu 34 [28790] - [Loga.vn]

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

Câu 35 [28713] - [Loga.vn]

Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

Câu 36 [29183] - [Loga.vn]

Thể tích dd Ba(OH)2 0,025M cần  cho vào 100 ml dd hỗn hợp gồm HNO3; HCl có pH=1 để thu được dd có pH=2 là          

Câu 37 [12170] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 38 [7382] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

Câu 39 [7331] - [Loga.vn]

Cho các ion sau: . Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

Câu 40 [23461] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook