Chi tiết đề thi

tạ trang 12a7

huyentrangkute2002
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65907] - [Loga.vn]

Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho giao phối với nhau, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% cá thể cái lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% cá thể đực lông quăn, trắng: 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở có 5 loại kiểu gen.

IV. có 20% số cá thể cái mang 2 alen trội.

Câu 2 [59949] - [Loga.vn]

Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là

Câu 3 [64957] - [Loga.vn]

Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

Câu 4 [65882] - [Loga.vn]

Thực vật lưỡng tính có kiểu gen AaBbCcDd qua nhiều thế hệ tự thụ phấn, số dòng thuần xuất hiện nhiều nhất có thể là

Câu 5 [61611] - [Loga.vn]

Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:

Câu 6 [61666] - [Loga.vn]

Trình tự các kỉ sớm đến muộn trong đại cổ sinh là

Câu 7 [59655] - [Loga.vn]

Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen
aa, Tần số alen A là

Câu 8 [60687] - [Loga.vn]

Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ:

Câu 9 [65894] - [Loga.vn]

Giống lúa 1 có gen chống bệnh A, giống 2 có gen chống được bệnh B. Để tạo ra giống lúa mới có cả hai gen này luôn di truyền cùng nhau, có thể dùng phương pháp nào sau đây?

Câu 10 [71029] - [Loga.vn]

Khi nói đến điều kiện quá trình cố định nito khí quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có lực khử mạnh, được cung cấp năng lượng ATP.

II. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

III. Thực hiện trong điều kiện kị khí.

IV. Có sự tham gia của CO­2 và nước.

V. Không có sự tham gia của O­2.

Câu 11 [71182] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, ở kỉ nào sau đây xảy ra sự phát sinh thú và chim?

Câu 12 [71042] - [Loga.vn]

Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. Tính theo lý thuyết, phéplai AB/ab x Ab/aB cho đời con có kiểu gen Ab/Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 13 [71023] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

Câu 14 [66000] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai?

Câu 15 [65834] - [Loga.vn]

Cho chuỗi thức ăn: Lúa >. Châu chấu > Nhái > Rắn > Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

Câu 16 [59895] - [Loga.vn]

Cho phép lai AaBbDd x aaBbDD, theo lý thuyết tỷ lệ cá thể thuần chủng ở F1 là

Câu 17 [61645] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của quy tắc Becman là:

Câu 18 [57375] - [Loga.vn]

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Câu 19 [65871] - [Loga.vn]

Cho biết các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cho cây có kiểu gen tự thụ phấn thu được đời con có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

A. 75% B.100%. C.25% D. 50%.

Câu 20 [59085] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật luôn phải gắn liền vớisinh sản hữu tính?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook