Chi tiết đề thi

thi tiếng anh nè

thuyvinh2711
3 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
15
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61744] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 2 [62914] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Tom failed the exam ……………. his laziness.

Câu 3 [62902] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Unless you work hard, you……….. the exams.

Câu 4 [63214] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She hasn’t written to me……….

Câu 5 [62913] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

We have learned English ………. nearly three years.

Câu 6 [63216] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I am lucky..............to study abroad.

Câu 7 [62915] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I told him ………… so much candy.

Câu 8 [62864] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Jane and Jack stood in front of the mirror and looked at ........................

Câu 9 [62845] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She told me ……… up too late.

Câu 10 [62894] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

My father always drives.......................... He is a ...................... driver.

Câu 11 [62904] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Mr Minh used to …………..a lot when he was young.

Câu 12 [61733] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 13 [62910] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Hung is …………. to ride motorbike to school.

Câu 14 [61756] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 15 [61687] - [Loga.vn]

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn

chữ cái A, B, C, hoặc D

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook