Chi tiết đề thi

thuận2151aáww

kaochiyeumoney19
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
32
58 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [18768] - [Loga.vn]

Kim loại Cu không tan trong dung dịch

Câu 2 [16610] - [Loga.vn]

Thủy phân hỗn hợp 2 este gồm metyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

Câu 3 [60170] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 4 [31638] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và liên tục trên đoạn\[\left[ -1;2 \right]\], có đồ thị của hàm số \[y=f'\left( x \right)\] như hình sau:

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm \[y=f\left( x \right)\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right]\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [16622] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại este?

Câu 6 [24521] - [Loga.vn]

Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{3x+2}{x+1}.$ 

Câu 7 [64661] - [Loga.vn]

Câu 8 [28209] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{{{x}^{2}}+1}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 9 [27180] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số $y={{x}^{3}}+\left( m+2 \right){{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-m-3 \right)x-{{m}^{2}}$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Câu 10 [40371] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số $y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}-3.$ Với giá trị nào của \[m\] thì phương trình ${{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+m=0$ có ba nghiệm phân biệt ?

Câu 11 [16692] - [Loga.vn]

Sắp xếp các hợp chất sau đây theo thứ tự giảm dần tính bazơ:

(1) C6H5NH2;                        (2) C2H5NH2;                        (3) (C6H5)2NH;

(4) (C2H5)2NH;                     (5) NaOH;                              (6) NH3.

Câu 12 [70996] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( {{x}^{3}}-3x+m \right)}^{2}}$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[ -1;1 \right]$ bằng 1 là

Câu 13 [469] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. 

Tìm số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)=x$ ? 


Câu 14 [27964] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ .Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

Câu 15 [15130] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một cuộn dây treo dài l = 1,2 m và một vật nặng khối lượng m, dao động ở nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn là

Câu 16 [15869] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: metan; axetilen; etilen; etanol; axit acrylic; anilin; phenol; Số chất trong dãy phản ứng được với nước Brom là

Câu 17 [18794] - [Loga.vn]

Muối X có công thức phân tử CH6O3N2. Đun nóng X với NaOH vừa đủ thu được 2,24 lít khí Y (đktc, chứa C, H, N và có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Khối lượng muối thu được là:

Câu 18 [64763] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}+4{{x}^{3}}-m\]. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai:

Câu 19 [20293] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Câu 20 [27519] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên $\mathbb{R},$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=x{{\left( x-1 \right)}^{2}}{{\left( x+1 \right)}^{2}}.$ Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 21 [5445] - [Loga.vn]

Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số $y=-\frac{2x-1}{x+1}$ là


Câu 22 [34443] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ lần lượt là:

Câu 23 [27764] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào không có giá trị nhỏ nhất?

Câu 24 [23533] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}+2\left( m-1 \right)x-2\] luôn tăng trên R ?

Câu 25 [30736] - [Loga.vn]

Hình vẽ sau đây là hình dạng đồ thị của hàm số nào ?

 

Câu 26 [36243] - [Loga.vn]

Tìm m để đồ thị  $y=m$ cắt đồ thị  $\left( C \right)$ của hàm số $y={{x}^{3}}-3\text{x+1}$ tại 3 điểm phân biệt .

Câu 27 [28226] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{4} \right)$. 

Câu 28 [1905] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x-1}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

Câu 29 [31517] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=0\] và \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=+\infty \]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 30 [6876] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Chọn đáp án đúng ?


Câu 31 [224] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\] đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây ?

Câu 32 [30133] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\operatorname{s}\text{inx}+cos2x$ trên

là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook