Chi tiết đề thi

tiếng anh lớp 12

truongnguyenminhhieu1
2 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24801] - [Loga.vn]

-Do you feel like going to the stadium this afternoon?

-_________________


Câu 2 [54225] - [Loga.vn]

Choose the best answer:

How long does it take to get to Dave's place from your flat? _“___________”.

Câu 3 [20485] - [Loga.vn]

Mary: “I will never go mountaineering again.” – Linda: “Me ______.”


Câu 4 [11909] - [Loga.vn]

"Do you mind if I use your phone?"

Durex: "________________ "


Câu 5 [28456] - [Loga.vn]

Sarah: "Make yourself at home".

Jack: "_________________".


Câu 6 [26853] - [Loga.vn]

John: “What time did the meeting end?''
Laura: “_______." 

Câu 7 [54153] - [Loga.vn]

Choose the best answer:

Tom: Mum, I couldn’t pass the entrance exam to the university. Mrs. Jones: ____________.

Câu 8 [12299] - [Loga.vn]

Peter: "My parents gave me no choice but to study business." 

 Danny: “_______.”


Câu 9 [4046] - [Loga.vn]

"Excuse me. Where‟s the parking lot?" - “…………”


Câu 10 [34084] - [Loga.vn]

That's a very nice dress you're wearing ! - ________________________

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook