Chi tiết đề thi

Toán 11 thptb

Tuanh2k2
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7051] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a\,{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ

 thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?


Câu 2 [26471] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3x-4$ có bao nhiêu cực trị?

Câu 3 [40562] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{{{x}^{2}}-4}.$

Câu 4 [36218] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}-2017.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [24936] - [Loga.vn]

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{3-4x}{x-2}$ tại điểm có tung độ $y=-1$ là:

Câu 6 [15817] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}-2m+1$ đi qua điểm $N\left( -2;0 \right)$

Câu 7 [27751] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 8 [16605] - [Loga.vn]

Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon thu được

Câu 9 [29097] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=-x+\sqrt{2{{x}^{2}}+1}\] là:

Câu 10 [24393] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên R, hàm số $y=f'\left( x-2 \right)$ có đồ thị hàm số như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$ là :


Câu 11 [29203] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 12 [5022] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 13 [26316] - [Loga.vn]

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x+1}?$ 

Câu 14 [29026] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục \[\mathbb{R}\] trên và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 15 [43768] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-24x-26.$

Câu 16 [5274] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+mx+2$  tăng trên khoảng

Câu 17 [26122] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\]liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau :

  

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 18 [20213] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 54,84 gam muối và 5,52 gam glixerol. Hỏi 0,1 mol X làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Br2?

Câu 19 [24379] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên R thỏa mãn $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=0;\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1.$Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

Câu 20 [20294] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:


 

Mệnh đề nào dưới đây là sai ? 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook