Chi tiết đề thi

Toan 12 KT 1 tiet

danbotrung
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33407] - [Loga.vn]

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{x}{x}-m$ trên khoảng

bằng -3 thì giá trị của tham số m là:

Câu 2 [26206] - [Loga.vn]

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x}{x-1}$. 

Câu 3 [20216] - [Loga.vn]

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T.

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 4 [16018] - [Loga.vn]

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin. Số cùng công thức cấu tạo của X là:

Câu 5 [7279] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \[y=x+2.\]

Câu 6 [4171] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=x+1+\sqrt{{{x}^{2}}+2x+3}$ là

Câu 7 [39] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}+3m{{x}^{2}}+3({{m}^{2}}-1)x+{{m}^{3}}.$Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x=0.$

Câu 8 [34076] - [Loga.vn]

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y\,=\,\frac{3x+4}{x+2}$ ?

Câu 9 [16690] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ hoàn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như nào?

Câu 10 [22911] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Câu 11 [34687] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\left( -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right)$ ?

Câu 12 [29963] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+\left( m+1 \right)x+2$ có hai điểm cực trị.

Câu 13 [15918] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu gí trị nguyên của \[m\] để phương trình \[\sin x\cos x-\sin x-\cos x+m=0\] có nghiệm?

Câu 14 [36254] - [Loga.vn]

Hình hộp chữ nhật chỉ có hai đáy là hai hình vuông có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 15 [41120] - [Loga.vn]

Số đỉnh của một hình bát diện đều là:

Câu 16 [39070] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện:

Câu 17 [36220] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải hình đa diện ?

Câu 18 [39148] - [Loga.vn]

Đa diện đều loại \[\left\{ 5,3 \right\}\] có tên gọi nào dưới đây ?

Câu 19 [36252] - [Loga.vn]

Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 20 [40163] - [Loga.vn]

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

Câu 21 [40526] - [Loga.vn]

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 22 [40523] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 23 [35802] - [Loga.vn]

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện ?

Câu 24 [39240] - [Loga.vn]

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 25 [35792] - [Loga.vn]

Hỏi khối đa diện đều loại $\left\{ 4;3 \right\}$ có bao nhiêu mặt ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook