Chi tiết đề thi

toán khảo sát hàm số

leluuhoang6601
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35580] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m, hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+\left( m+2 \right)x-m\] đồng biến trên \[\mathbb{R}\] ?

Câu 2 [23230] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{5{{x}^{3}}}{3}-{{x}^{2}}+4$ có đồ thị $\left( C \right)$ Tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=3$ có hệ số góc là:

Câu 3 [41014] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 4 [29198] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-5.$ Kết luận nào sau đây đúng ?

Câu 5 [5409] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng biến thiên như sau:

 


Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt. 

Câu 6 [15720] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 7 [16281] - [Loga.vn]

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 8 [23746] - [Loga.vn]

Tìm giá trị cực tiểu ${{y}_{CT}}$ của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$.

Câu 9 [1972] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{x-1}{x+2}$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ là:

Câu 10 [28192] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{9}{x}$ trên đoạn $\left[ 1;4 \right]$. 

Câu 11 [16356] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo tròn thì tương đương như một dòng điện tròn. Tỉ số cường độ dòng điện tròn của êlectron khi nguyên tử ở quỹ đạo dừng M và K là

Câu 12 [33889] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [5050] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số\[y=\frac{\sqrt{x-1}+1}{{{x}^{2}}-4x-5}\] có tổng số bao nhiêu tiệm cận ngang và tiệm cận đứng? 

Câu 14 [29234] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có đạo hàm$f'\left( x \right)$  liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $f'\left( x \right)$ trên đoạn \[\left[ -\text{ }2;\text{ }6 \right]\] như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.Câu 15 [778] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 16 [39243] - [Loga.vn]

Gọi \[K\] là tập hợp tât cả các giá trị của tham số \[m\] để phương trình \[\sin 2x+\sqrt{2}\sin \left( x+\frac{\pi }{4} \right)-2=m\] có đúng hai nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{3\pi }{4} \right).$ Hỏi \[K\] là tập con của tập hợp nào dưới đây ?

Câu 17 [16005] - [Loga.vn]

Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi dùng 156 gam benzen là

Câu 18 [27340] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{x+\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}}{{{x}^{3}}+x}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?


Câu 19 [15874] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Câu 20 [48316] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực $\mathbb{R}$ ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook