Chi tiết đề thi

Tổng hợp bài tập lý thuyết chương 2 :Cacbohidrat -Có đáp án

ctvloga350
12 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
60
75 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70282] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứngCâu 2 [70262] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là


Câu 3 [70260] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứngCâu 4 [70225] - [Loga.vn]

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 5 [70222] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu 6 [70217] - [Loga.vn]

Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau:

Câu 7 [70211] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 8 [70207] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói← X→ Y→ Sobiton. X , Y lần lượt là

Câu 9 [70201] - [Loga.vn]

Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2 dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau:

Câu 10 [70197] - [Loga.vn]

Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol . Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là:

Câu 11 [70196] - [Loga.vn]

Tinh bột, saccarozơ va mantozơ được phân biệt bằng:

Câu 12 [70193] - [Loga.vn]

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO),metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:

Câu 13 [70192] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 14 [70189] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là :

1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

Câu 15 [70185] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

Câu 16 [70182] - [Loga.vn]

Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O),glixerol là:

 

 

Câu 17 [70177] - [Loga.vn]

Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là:

Câu 18 [70172] - [Loga.vn]

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân

biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử :

Câu 19 [70170] - [Loga.vn]

Nhận định sai là

Câu 20 [70164] - [Loga.vn]

Glucozo tác dụng được với :

Câu 21 [70162] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là :

Câu 22 [70159] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:

Câu 23 [70156] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

Câu 24 [70153] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

Câu 25 [70148] - [Loga.vn]

Glucozơ và fructozơ

Câu 26 [70144] - [Loga.vn]

Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

Câu 27 [70135] - [Loga.vn]

Glucozơ và fructozơ là:

Câu 28 [70129] - [Loga.vn]

Tinh bột và xenlulozơ là

Câu 29 [69996] - [Loga.vn]

Saccarozơ và mantozơ là:

Câu 30 [69988] - [Loga.vn]

Glucozơ là một hợp chất:

Câu 31 [69985] - [Loga.vn]

Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là

Câu 32 [69983] - [Loga.vn]

Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

Câu 33 [69978] - [Loga.vn]

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 34 [69972] - [Loga.vn]

  1. Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
  2. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
  3. Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
  4. Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 35 [69969] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Câu 36 [69967] - [Loga.vn]

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Câu 37 [69966] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

Câu 38 [69962] - [Loga.vn]

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

Câu 39 [69958] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen. Số

lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 40 [69954] - [Loga.vn]

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

Câu 41 [69942] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch

glucozơ phản ứng với

Câu 42 [69939] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

 

Câu 43 [69936] - [Loga.vn]

 Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

 

Câu 44 [69932] - [Loga.vn]

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 45 [69929] - [Loga.vn]

: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 46 [69925] - [Loga.vn]

Saccarozơ và glucozơ đều có

Câu 47 [64618] - [Loga.vn]

Glucozơ không thuộc loại:

Câu 48 [64619] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 49 [64625] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

         

Câu 50 [64630] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl (-OH)?

Câu 51 [64632] - [Loga.vn]

Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ

Câu 52 [64634] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là

Câu 53 [64635] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 54 [64636] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

Câu 55 [69898] - [Loga.vn]

Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

Câu 56 [69900] - [Loga.vn]

Chất thuộc nhóm monosaccarit là

Câu 57 [69903] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu 58 [69905] - [Loga.vn]

Chất thuộc nhóm polisaccarit là

Câu 59 [69906] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là

Câu 60 [69910] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook