Chi tiết đề thi

Tổng ôn 02 QUẦN XÃ SINH VẬT và HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
32
40 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60782] - [Loga.vn]

Bảo vệ đa dạng sinh học là

Câu 2 [60780] - [Loga.vn]

Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng

 

Câu 3 [60779] - [Loga.vn]

: Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là

Câu 4 [60778] - [Loga.vn]

Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường

Câu 5 [60777] - [Loga.vn]

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

Câu 6 [60776] - [Loga.vn]

: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

Câu 7 [60775] - [Loga.vn]

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

 

Câu 8 [60773] - [Loga.vn]

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

Câu 9 [60772] - [Loga.vn]

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện qua:

Câu 10 [60771] - [Loga.vn]

Năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng bao nhiêu %?

Câu 11 [60769] - [Loga.vn]

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là:

Câu 12 [60768] - [Loga.vn]

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hệ sinh thái trên Trái đất là:

Câu 13 [60767] - [Loga.vn]

Nhóm vi sinh vật nào sau đây không tham gia vào quá trình tổng hợp muối nitơ:

Câu 14 [60766] - [Loga.vn]

Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng:

Câu 15 [60765] - [Loga.vn]

Sự phân chia sinh quyển thành các khu sinh học khác nhau căn cứ vào:

Câu 16 [60764] - [Loga.vn]

Nguồn nitrat cung cấp cho thực vật trong tự nhiên được hình thành chủ yếu theo:

Câu 17 [60763] - [Loga.vn]

Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là:

Câu 18 [60761] - [Loga.vn]

Hậu quả của việc gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển là:

Câu 19 [60760] - [Loga.vn]

Trong chu trình cacbon, điều nào dưới đây là không đúng:

Câu 20 [60759] - [Loga.vn]

Nitơ phân tử được trả lại cho đất, nước và bầu khí quyển nhờ hoạt động của nhóm sinh vật nào:

Câu 21 [60758] - [Loga.vn]

Theo chiều ngang khu sinh học biển được phân thành:

Câu 22 [60757] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây không trả lại CO2 vào môi trường:

Câu 23 [60756] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào sau đây không làm gia tăng hàm lượng khí CO2 trong khí quyển:

Câu 24 [60754] - [Loga.vn]

: Để góp phần cải tạo đất, người ta sử dụng phân bón vi sinh chứa các vi sinh vật có khả năng:

Câu 25 [60753] - [Loga.vn]

Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất:

Câu 26 [60752] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học nào sau đây luôn hiện diện xung quanh sinh vật nhưng nó không sử dụng trực tiếp được?

Câu 27 [60751] - [Loga.vn]

Những dạng nitơ được đa số thực vật hấp thụ nhiều và dễ nhất là

Câu 28 [60750] - [Loga.vn]

Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp sinh học nào?

Câu 29 [60749] - [Loga.vn]

Tác động của vi khuẩn nitrát hóa là:

Câu 30 [60748] - [Loga.vn]

Lượng khí CO2 tăng cao do nguyên nhân nào sau đây:

Câu 31 [60747] - [Loga.vn]

Trong chu trình sinh địa hóa có hiện tượng nào sau đây?

Câu 32 [60746] - [Loga.vn]

Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook