Chi tiết đề thi

Tổng ôn lý thuyết hữu cơ Phần 1

ctvloga220
3 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52727] - [Loga.vn]

Dữ kiện dùng để chứng minh Glucozơ có nhóm chức – CHO là:

Câu 2 [52726] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Câu 3 [52725] - [Loga.vn]

Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (khi đun nóng) tạo thành Ag là:

Câu 4 [52724] - [Loga.vn]

Trioleoylglixerol (triolein) là công thức nào trong số các công thức sau đây:

Câu 5 [52723] - [Loga.vn]

Cho amin có cấu tạo: CH3CH2CH2NH2. Tên gọi của amin ?

Câu 6 [52722] - [Loga.vn]

Tại sao rừng lại được gọi là “lá phổi xanh” của trái đất?

Câu 7 [52721] - [Loga.vn]

Tơ capron thuộc loại:

Câu 8 [52720] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân tinh bột đến cùng ta thu được sản phẩm:

Câu 9 [52719] - [Loga.vn]

Đun nóng CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 10 [52718] - [Loga.vn]

Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là

Câu 11 [52717] - [Loga.vn]

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

Câu 12 [52716] - [Loga.vn]

Este phenyl axetat được điều chế từ những chất gì?

Câu 13 [52715] - [Loga.vn]

Câu 14 [52714] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ?

Câu 15 [52713] - [Loga.vn]

Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

Câu 16 [52712] - [Loga.vn]

Chất không tan trong nước lạnh là

Câu 17 [52711] - [Loga.vn]

Cho các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông ; (3) tơ nilon-6 ; (4) tơ visco; (5) tơ nilon- 6,6; (6) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Câu 18 [52710] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

Câu 19 [52709] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

Câu 20 [52707] - [Loga.vn]

Metyl acrylat có công thức là

Câu 21 [52706] - [Loga.vn]

Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH có tên gọi là

Câu 22 [52705] - [Loga.vn]

Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

Câu 23 [52704] - [Loga.vn]

Khối lượng của một đoạn mạch polibutađien là 8370 đvC và của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27120 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch polibutađien và đoạn mạch tơ nilon- 6,6 lần lượt là

Câu 24 [52703] - [Loga.vn]

Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

Câu 25 [52702] - [Loga.vn]

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

Câu 26 [52701] - [Loga.vn]

. Cho các chất: (1) buta-1,3-đien; (2) axit glutamic; (3) acrilonitrin; (4) glyxin; (5) vinyl axetat. Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

Câu 27 [52700] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu xanh?

Câu 28 [52698] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 29 [52697] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 30 [52696] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Câu 31 [52695] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1.Trong tự nhiên, các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức.

2.Thủy phân hoàn toàn este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

3.Lên men glucozơ thu được etanol và khí cacbonoxit.

4.Phân tử amin, amino axit, peptit và protein nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.

5.Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng. Số phát biểu đúng là

Câu 32 [52694] - [Loga.vn]

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y và Z

Câu 33 [52693] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) được điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit Cacboxylic và ancol tương ứng.Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là:

Câu 34 [52692] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 35 [52691] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau:(1) glucozo, (2) metylfomat, (3) vinylaxetat, (4) axetandehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là

Câu 36 [52690] - [Loga.vn]

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 37 [52689] - [Loga.vn]

Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua) ?

Câu 38 [52688] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 39 [52686] - [Loga.vn]

Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

Câu 40 [52685] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thuỷ phân trong môi trường axit?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook