Chi tiết đề thi

Tổng ôn lý thuyết Phần 2

ctvloga220
2 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52770] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

Câu 2 [52769] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

Câu 3 [52767] - [Loga.vn]

. Anilin có công thức là

Câu 4 [52766] - [Loga.vn]

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

Câu 5 [52765] - [Loga.vn]

Dãy các chất được sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần:

Câu 6 [52764] - [Loga.vn]

Chất béo để lâu bị ôi thiu là do thành phần nào bị oxi hóa bởi oxi không khí?

Câu 7 [52763] - [Loga.vn]

Cho amin có cấu tạo: CH3CH2CH2NH2. Tên gọi của amin ?

Câu 8 [52762] - [Loga.vn]

Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là

Câu 9 [52761] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

Câu 10 [52760] - [Loga.vn]

Este phenyl axetat được điều chế từ những chất gì?

Câu 11 [52759] - [Loga.vn]

Câu 12 [52758] - [Loga.vn]

Câu 13 [52757] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 14 [52756] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

Câu 15 [52755] - [Loga.vn]

Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

Câu 16 [52754] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 17 [52753] - [Loga.vn]

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Câu 18 [52752] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 19 [52751] - [Loga.vn]

Câu 20 [52749] - [Loga.vn]

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là

Câu 21 [52748] - [Loga.vn]

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Câu 22 [52746] - [Loga.vn]

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Câu 23 [52745] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là

Câu 24 [52744] - [Loga.vn]

Câu 25 [52743] - [Loga.vn]

Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 26 [52742] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

Câu 27 [52741] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3?

Câu 28 [52740] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu 29 [52739] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Câu 30 [52738] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Câu 31 [52737] - [Loga.vn]

Đồng phân của glucozơ là

Câu 32 [52736] - [Loga.vn]

Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

Câu 33 [52735] - [Loga.vn]

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

Câu 34 [52734] - [Loga.vn]

Poli(vinyl clorua) có công thức là

Câu 35 [52733] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOC2H5. Tên gọi của X là

Câu 36 [52732] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu xanh?

Câu 37 [52731] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 38 [52730] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 39 [52729] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Câu 40 [52728] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol),

C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH,

CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook