Chi tiết đề thi

Trắc nghiệm chương 1 Đại số 10 cơ bản-1

ctvloga379
2 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61327] - [Loga.vn]

 1. 1. ] Chọn mệnh đề sai.

Câu 2 [61326] - [Loga.vn]

 1. 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
 • Hãy cố gắng học thật tốt!
 • Số \[20\] chia hết cho \[6\].
 • Số \[5\] là số nguyên tố.
 • Số \[x\] là số chẵn.
 • Câu 3 [61324] - [Loga.vn]

  1. 1. Mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là

  Câu 4 [61320] - [Loga.vn]

  Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

  Câu 5 [61317] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho số $\overline{a}=4,1356\pm 0,001$. Số quy tròn của số gần đúng $4,1356$ là

  Câu 6 [61312] - [Loga.vn]

  1. 1. Đo độ cao một ngọn cây là \[h=17,14\,\text{m}\pm 0,3\,\text{m}\]. Hãy viết số quy tròn của số \[17,14\]?

  Câu 7 [61311] - [Loga.vn]

  Cho $A$, $B$ là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?

  Câu 8 [61309] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho $P\Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Khẳng định nào sau đây là sai?

  Câu 9 [61305] - [Loga.vn]

  1. 1. nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

  Câu 10 [61304] - [Loga.vn]

  Cho các tập hợp $A$, $B$, $C$ được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

  Câu 11 [61301] - [Loga.vn]

  1. 1. Phủ định của mệnh đề $''\exists x\in \mathbb{Q}:2{{x}^{2}}-5x+2=0''$ là

  Câu 12 [61298] - [Loga.vn]

  Cho $A=\left\{ x\in \mathbb{N}|x\le 3 \right\}$, $B=\left\{ 0;1;2;3 \right\}$. Tập $A\cap B$ bằng

  Câu 13 [61297] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho giá trị gần đúng của \[\frac{8}{17}\] là \[0,47\]. Sai số tuyệt đối của số \[0,47\] là

  Câu 14 [61295] - [Loga.vn]

  1. 1. Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là \[x=7,8\,\text{m}\pm 2\,\text{cm}\] và \[y=25,6\,\text{m}\pm 4\,\text{cm}\]. Cách viết chuẩn của diện tích (sau khi quy tròn) là

  Câu 15 [61283] - [Loga.vn]

  Cho hai tập hợp $A=\left[ -2;3 \right]$ và $B=\left( 1;+\infty \right)$. Tìm $A\cap B$.

  Câu 16 [61279] - [Loga.vn]

  1. 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “$2018$ là số tự nhiên chẵn” là

  Câu 17 [61276] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho hai tập hợp \[X=\left\{ 1\,;\,2\,;\,4\,;\,7\,;\,9 \right\}\] và \[X=\left\{ -1\,;\,0\,;\,7\,;\,10 \right\}\]. Tập hợp \[X\cup Y\] có bao nhiêu phần tử?

  Câu 18 [61274] - [Loga.vn]

  ] Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số vô tỷ?

  Câu 19 [61268] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề: “ Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

  Câu 20 [61265] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho các câu sau đây:

  (I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

  (II): “${{\pi }^{2}}<9,86$”.

  (III): “Mệt quá!”.

  (IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”.

  Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

  Câu 21 [61261] - [Loga.vn]

  1. 1. Theo thống kê, dân số Việt Nam năm $2016$được ghi lại như sau $\overline{S}=94\,\,444\,\,200\pm 3000$(người). Số quy tròn của số gần đúng $94\,\,444\,\,200$ là:

  Câu 22 [61259] - [Loga.vn]

  Chiều cao của một ngọn đồi là $\overline{h}=347,13\,\text{m}\pm 0,2\,\text{m}$. Độ chính xác $d$ của phép đo trên là:

  Câu 23 [61202] - [Loga.vn]

  1. 1. Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

  Câu 24 [61195] - [Loga.vn]

  1. 1. Đo chiều dài của một cây thước, ta được kết quả \[\overline{a}=45\pm 0,3\,(\text{cm})\]. Khi đó sai số tuyệt đối của phép đo được ước lượng là

  Câu 25 [61193] - [Loga.vn]

  1. 1. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\overline{h}=1372,5\,\text{m}\pm 0,2\,\text{m}$. Độ chính xác $d$ của phép đo trên là

  Câu 26 [61188] - [Loga.vn]

  Phần bù của $\left[ -2;1 \right)$ trong $d$ là

  Câu 27 [61185] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập hợp $P$. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

  Câu 28 [61181] - [Loga.vn]

  1. 1. Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con?

  Câu 29 [61178] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho $x$ là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “$\forall x$ chẵn, ${{x}^{2}}+x$ là số chẵn” là mệnh đề:

  Câu 30 [61172] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

  Câu 31 [61169] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Câu 32 [61167] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho các phát biểu sau đây:

  (I): “17 là số nguyên tố”

  (II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”

  (III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”

  (IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

  Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

  Câu 33 [61165] - [Loga.vn]

  1. 1. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề $''\forall x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}>x''$.

  Câu 34 [61164] - [Loga.vn]

  1. 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

  Câu 35 [61161] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập $A=\left\{ 0;2;4;6;8 \right\}$; $B=\left\{ 3;4;5;6;7 \right\}$. Tập $A\backslash B$ là

  Câu 36 [61159] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề chứa biến \[P\left( x \right):''3x+5\le {{x}^{2}}''\] với\[x\] là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

  Câu 37 [61156] - [Loga.vn]

  Khi sử dụng máy tính bỏ túi với $10$ chữ số thập phân ta được: \[\sqrt{8}=2,828427125\]. Giá trị gần đúng của \[\sqrt{8}\] chính xác đến hàng phần trăm là

  Câu 38 [61151] - [Loga.vn]

  Kết quả của $\left[ -4;1 \right)\cup \left( -2;3 \right]$

  Câu 39 [61149] - [Loga.vn]

  1. 1. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?

  Câu 40 [61146] - [Loga.vn]

  Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: \[\forall x\in \mathbb{R},{{x}^{2}}+x+5>0\].

  Câu 41 [61145] - [Loga.vn]

  1. 1. nào sau đây không là mệnh đề?

  Câu 42 [61143] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề \[\forall x\in \mathbb{R},\,{{x}^{2}}-x+7<0\]. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

  Câu 43 [61121] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập hợp \[A=\left\{ a,\text{ }b,\text{ }c,\text{ }d \right\}\]. Tập \[A\] có mấy tập con?

  Câu 44 [61118] - [Loga.vn]

  Tập \[\left( -\infty ;-3 \right)\cap \left[ -5;2 \right)\] bằng

  Câu 45 [61115] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho $A=\left\{ x\in {{\mathbb{N}}^{*}},x<10,\,\,x\vdots 3 \right\}$. Chọn khẳng định đúng.

  Câu 46 [61113] - [Loga.vn]

  Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

  Câu 47 [61110] - [Loga.vn]

  Tìm mệnh đề đúng.

  Câu 48 [61107] - [Loga.vn]

  Tìm mệnh đề sai.

  Câu 49 [61105] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập hợp $A=\left[ -\sqrt{3};\,\sqrt{5} \right)$. Tập hợp ${{C}_{\mathbb{R}}}A$ bằng

  Câu 50 [61102] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho mệnh đề: “\[\forall x\in \mathbb{R},\,{{x}^{2}}+3x+5>0\]”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook