Chi tiết đề thi

ứng dụng hàm số

2362744500715908
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54765] - [Loga.vn]

Điểm cực đại của hàm số \[y=10+15x+6{{x}^{2}}-{{x}^{3}}\] là

Câu 2 [41645] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1\]. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 3 [18783] - [Loga.vn]

Cho các este: CH3COOC6H5 (1); CH3COOCH=CH2(2); CH2=CHCOOCH=CHCH3 (3); HCOOCH2CH=CH2 (4); CH3COOCH2C6H5 (5). Những este khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra ancol là:

Câu 4 [15711] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R},$ bảng biến thiên như sau.

Kết luận nào sau đây đúng?

   

Câu 5 [40732] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Câu 6 [26135] - [Loga.vn]

Giả sử M là điểm trên đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-x-1$ mà tiếp tuyến tại M có hệ số góc nhỏ nhất khi đó tọa độ M là:

Câu 7 [24151] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\tan x\] là:

Câu 8 [26288] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 9 [28929] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=-{{x}^{3}}+12x+2\] trên đoạn \[\left[ 1;4 \right]\] là:

Câu 10 [26014] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{2x+1}{x+5}\].Tìm mệnh đề đúng ?

Câu 11 [15848] - [Loga.vn]

Để phân biệt etan và eten, dùng phàn ứng nào là thuận tiện nhất?

Câu 12 [26290] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=x{{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( 2x+3 \right).$ Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 13 [20208] - [Loga.vn]

Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H8O2. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 14 [22848] - [Loga.vn]

Các điểm cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+2\] là: 

Câu 15 [20187] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tráng bạc được?

Câu 16 [24942] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\frac{f\left( x \right)-f\left( 3 \right)}{x-3}=2$. Kết quả đúng là:

Câu 17 [39156] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2c\text{os}\frac{x}{2}+\operatorname{s}\text{inx}+1.$

Câu 18 [26504] - [Loga.vn]

Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{1-x}$ tại giao điểm của nó với trục hoành.

Câu 19 [35400] - [Loga.vn]

Đường cong cho trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong $4$ hàm số sau đây ?

Câu 20 [35556] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\] đồng biến trên mỗi khoảng:

Câu 21 [24374] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

 Khẳng định nào sau đây là đúng ?


Câu 22 [26812] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( \left| x \right| \right)-2m+1$ có bốn nghiệm phân biệt ?

Câu 23 [41067] - [Loga.vn]

Biết \[M\text{ }\left( 1;-6 \right)\] là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \[y=2{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+1.\] Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số đó.

Câu 24 [16687] - [Loga.vn]

Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là

Câu 25 [16735] - [Loga.vn]

Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi dùng 156 gam benzen là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook