Chi tiết đề thi

vật lý chương 1

tuan1204
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39561] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. hai phần tử tại M và Q dao động lệch pha nhau

Câu 2 [36200] - [Loga.vn]

Phương trình dao động của một chất điểm có dạng $x=A\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{2} \right)$ cm. Gốc thời gian đã được chọn lúc nào?

Câu 3 [47440] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 4 [39010] - [Loga.vn]

Khi biên độ của một vật dao động điều hòa giảm 2 lần thi năng lượng dao động:

Câu 5 [24339] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng $k=50\,N/m$, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng ${{m}_{1}}=100\,g$. Ban đầu giữ vật ${{m}_{1}}$ tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng ${{m}_{2}}=400\,g$ sát vật ${{m}_{1}}$ rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang $\mu =0,05.$ Lấy $g=10m/{{s}^{2}}.$ Thời gian từ khi thả đến khi vật ${{m}_{2}}$dừng lại là:

Câu 6 [38347] - [Loga.vn]

Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì:

Câu 7 [46000] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 4cos(2t + π), trong đó thời gian t tính bằng giây (s). Tần số góc của dao động đó là

Câu 8 [4633] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = A cos( ωt + φ) . Gia tốc của vật có biểu thức:

Câu 9 [44528] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 10 [39368] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt + 0,5π) cm. Tần số dao động là

Câu 11 [38559] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa thì véc tơ vận tốc và véc tơ lực kéo về ngược chiều với nhau khi vật đi từ

Câu 12 [30481] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau có biên độ lần lượt là ${{A}_{1}}$ và${{A}_{2}}$ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 13 [35863] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Câu 14 [37778] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 15 [14694] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

Câu 16 [34223] - [Loga.vn]

Máy biến áp là một thiết bị dùng để

Câu 17 [30475] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O với tần số góc w, biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì thế năng \[{{\text{W}}_{t}}\] tính bằng biểu thức:

Câu 18 [43733] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 19 [38846] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm là:

Câu 20 [42438] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian ?

Câu 21 [44139] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa đi được quãng đường 16 cm trong một chu kỳ dao động. Biên độ dao động của vật là

Câu 22 [38419] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 23 [45357] - [Loga.vn]

Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài \[\ell \] của con lắc và chu kì dao động T2 của nó là

Câu 24 [33850] - [Loga.vn]

Nếu m là khối lượng của vật, k là độ cứng của lò xo thì \[\left( 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \right)\] có đơn vị là:

Câu 25 [24766] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=-6\cos 2\pi t$ cm. Pha ban đầu của dao động là:

Câu 26 [35624] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 27 [4625] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng cộng hưởng:

Câu 28 [23716] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

Câu 29 [36206] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz và có biên độ 0,020 m. Vận tốc cực đại của nó bằng

Câu 30 [4629] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Câu 31 [42218] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là

Câu 32 [30838] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 33 [47384] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật bằng

Câu 34 [23730] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

Câu 35 [24769] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình  cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí x = $2\sqrt{2}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của $\varphi $là:

Câu 36 [41995] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm. Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = 1 cm và AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 6 mm thì li độ của M2 là

Câu 37 [30284] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động tại một nơi cố định trên mặt đất, bỏ qua các lực cản. Khi biên độ góc bằng ${{3}^{0}}$thì chu kì con lắc bằng 1,5 s. Nếu biên độc góc bằng ${{6}^{0}}$thì chu kì con lắc bằng:

Câu 38 [40708] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t N (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m bằng

Câu 39 [37722] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

Câu 40 [32720] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π) trong đó t tính bằng s. Tại thời điểm t = 1 s, pha dao động của vật là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook