Xác định công thức muối thu được khi nhiệt phân R(NO3)2?

Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8g oxit kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí No2 và O2). khối lượng của hỗn hợp khí X là 10g. xác định công thức của muối X

user-avatar

gọi số mol cùa N2 và o2 lần lượt là a,b

có n hh khí=a+b==0,225 mol (1)

mhh khí=46a+32b=10 g (2)

từ (1)(2) suy ra a=0,2 ; b=0,025

gọi oxit kl là RxOy

xR(NO3)2 -> RxOy + 2xN2 + O2

có: ===8

=>=

=> ct của oxit là R2O3

=>noxit=0,05 mol

=>0,05(2R+16x3)=8 g

=> R=56 =>R là Fe

=> ct muối là Fe(NO3)2


Các câu hỏi liên quan