Cấu tạo ruột khoang sống bám và tự do có điểm gì chung?

Cấu tạo ruột khoang sống bám và tự do có điểm gì chung

user-avatar

- Là động vật đa bào bậc thấp, ăn thịt, cơ thể đối xứng toả tròn, sống trong nước.

- Sinh vật có gai độc tự vệ, tấn công;

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, có khoang ruột dạng túi


user-avatar

Cơ thể đều đối xứng tỏa tròn.

Thành cơ thể đều có 2 lớp tế bào: lớp ngoài và lớp trong, giữa là tầng keo.

Đều có tế bào gai tự vệ. Ruột dạng túi: miệng vừa nhận thức ăn vừa nhả bã.


Các câu hỏi liên quan