Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 53,95. B. 44,95. C. 22,60. D. 22,35.

user-avatar

Dung dịch Y chứa:

NH2-CH2-COO-: 0,2

K+: 0,5

Bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,3

—> m rắn = 44,95


Các câu hỏi liên quan