Cho tứ diện SABC. Lấy E, F trên SA và SB sao cho SA = 2 SE, SF = 2 FA. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của:
1. ( EFG ) và ( ABC )
2. ( EFG ) và ( SGC )
MÌNH CHỈ CẦN VẼ GIÙM MÌNH CÁI HÌNH THÔI Ạ


user-avatar

Cho tam giác ABC có
vecto : BM=BC -2AB
vecto : CN=xAC-BC
1/Tim x de A,M,N thẳng hàng
2/ Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC
tính IM/IN
bl:
1. BM = BC-2AB
<=> BA+AM = BC-2AB
<=> AM=BC-AB= BC-AC-CB=2BC-AC
CN=xAC-BC
<=> CA+AN=XAC - BC
<=> AN=(X+1)AC-BC
ĐỀ A,N,M THẲNG HÀNG THÌ AM=kAN
<=> 2BC-AC: (X+1)AC-BC =H/S
=>X=-1/2Các câu hỏi liên quan