Loại đất chính của nước ta?

Loại đất chính của nước ta ?

Không copy , copy mình ko tick nha

user-avatar

Theo Hội khoa học đất Việt Nam 1996, Việt Nam có 19 nhóm đất vơi 54 loại đất, còn chi tiết hơn thì có đến 373 đơn vị đất.

Các nhóm đất chính ở Việt Nam là:

1. Nhóm đất cát biển (Ar)

2. Nhóm đất mặn (FLs)

3. Nhóm đất phèn (FL1)

4. Nhóm đất Glây (GL)

5. Nhóm đất than bùn (HS)

6. Nhóm đất phù sa (FL)

7. Nhóm đất xám (AC)

8. Nhóm đất đỏ (FR)

9. Nhóm đất nâu vùng bán khô hạn (LX)

10. Nhóm đất đen (LV)

11. Đất mùn alit núi cao (AL)

12. Đất xói mòn trơ xỏi đá (LP)

Các loại đất chính:

1. Đất ferali trên đá badan

2. Đất feralit trên đá vôi

3. Đất feralit trên các loại đá khác

4. Đất phù sa sông

5. Đất phèn

6. Đất mặn

7. Đất cát biển

8. Đất xám trên phù sa cổ

9. Các loại đất khác và núi đá


Các câu hỏi liên quan