bài 21 mũ 10 và 81 mũ 8 

32 mũ 10 và 16 mũ 12

 

Các câu hỏi liên quan