Bố đi bộ đội lúc 18 tuổi lúc đó con mới 1 tuổi . Bố mất từ 2 năm trước . Hỏi tuổi của con hiện nay ?

Các câu hỏi liên quan