cho đa thức

A(x)= 4x^3+2m^3 x^5-x+54x^5-3x^3 ( m là hằng số)

tìm A(x) có bậc là 3 khi đó tìm nghiệm của A(x)

giúp mik vs mik cần gấp ạ 

Các câu hỏi liên quan