cho phân tử ADN có G = 600nu chiem 20 phần trăm nu hãy tính các loại A T

b, tính sô liên kết hidro trong nrt kép

Cho phân tử ADN có chiều dài là 0,408 Mm,.số nu trên mỗi mạch đơn là 400 A vaf 500 T.

a tính số nu mỗi loại

b, tinh số lk hidro nst kép

Các câu hỏi liên quan