Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm với mọi m : 

  • a) 4x2 + 4(m+5)x + 16m + 2 = 0 
  • b) (3-2m)x2 + (3m-2)x + m - 1 = 0 

Các câu hỏi liên quan