chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp như thế nào

 

user-avatar

thay đổi các thành phần của câu : chủ ngữ, động từ cính, trạng từ, tính từ sở hữu ở câu trực tiếp cho phù hợp

eg: he said" i like kpop music"

-> he said he liked kpop music

ta thay đổi chủ ngữ theo chữ he đầu tiên cho phù hợp, tiếp đến chuyển động từ sang quá khứ( lưu ý: nếu câu có hai động từ thì ta chuyển động từ đầu tiên vd như can play, ta chuyển thành could play), còn nếu có thêm trạng từ chỉ địa điểm, thời gian thì ta cũng chuyển đổi( cái này thì có nhiều, bạn tự tìm nhé)


Các câu hỏi liên quan