Lớp 5A có 3/5 là học sinh nữ. Biết số học sinh nữ nhiều hơn nam là 8 bạn. Tính số học sinh lớp 5A

Các câu hỏi liên quan