Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với oxi là 0,3875 .

a ) Tính phần trăm về thể tích mỗi khi trong hỗn hợp ban đầu , biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất .

b ) Lấy 50 lít hỗn hợp ban đầu cho vào bình kín , dùng tia lửa điện để điều chế khí | amoniac ( NH3 ) sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thấy thể tích khí B sau phản ứng là 38 lít . Tính hiệu suất phản ứng điều chế NHI .

c ) Ở điều kiện thường , 1 lít khí B có khối lượng là bao nhiêu gam ?

Các câu hỏi liên quan