một ô tô có khối lợng 900kg đanh chạy vs vân tốc 36m/s. Thì bị một lực cản chuyển động vs vận tốc 10m/s . Tinh lực cản trung bình mà ô tô đã chạy trên quãng đường 70m

 

user-avatar

Lực hãm trung bình trên quãng đường 70m:

Độ biến thiên động năng bằn công của ngoại lực tác dụng lên vật nên:

Ah=ΔWđ=−538200JAh=ΔWđ=−538200J.

Ah=Fh.s⇒Fh=Ah/s=−53820070=−8331,43N

đây nhé


Các câu hỏi liên quan