Bài 1 :Một gen có hiệu số giữa A và G bằng 20% , H = 2716 (Liên kết ) . Tính : 

a ) số lượng , tie lệ % mỗi loại gen 

b ) M , L , C ? 

 

Các câu hỏi liên quan