Cơ chế hình thành thể dị bội có bộ NST 2n+1 là

A. Giao tử bình thường kết hợp với giao tử mà 1 cặp NST tương đồng nào đó có 2 NST tạo thành hợp tử, sau đó hợp tử nguyên phân bình thường 

B. Giao tử bình thường kết hợp với giao tử mà 1 cặp NST tương đồng nào đó ko có NST tạo thành hợp tử, sau đó hợp tử nguyên phân bình thường 

C. 2 giao tử bình thường kết hợp với nhau tạo ra hợp tử. Trong quá trình nguyên phân của hợp tử, 1 cặp st không phân li

D. 2 giao tử mà 1 cặp NST tương đồng nào đó có 2 NST kết hợp tạo thành hợp tử, sau đó hợp tử nguyên phân bình thường 

Các câu hỏi liên quan