người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật  là dực trên tính chất nào của gương cầu lõm