Trong dung dịch điện phân, số lượng các phân tử bị phân li không phụ thuộc vào:

A. Bản chất của chất tan
B. Khối lượng của chất tan ở trong dung dịch điện phân
C. Khối lượng của dung môi ở trong dung dịch điện phân
C. Bản chất của dung môi

Các câu hỏi liên quan