X2 là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. X là chất nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook