$3003$ cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng $1$ cây, hàng thứ hai trồng $2$ cây, hàng thứ ba trồng $3$ cây, …cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook