\(48523{m^2} =" /> \(48523{m^2} =" />

\(48523{m^2} = ... km^2\)

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook