1. 51. Cho ba tập hợp: $X=\left( -4;\,3 \right)$, $Y=\left\{ x\in \mathbb{R}:2x+4>0,\,x<5\, \right\}$, $Z=\left\{ x\in \mathbb{R}:\left( x+3 \right)\left( x-4 \right)=0\, \right\}$. Chọn câu đúng nhất:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook